2019

 

 

 

150 års logoNordkapp kommune

Rådmannen

 

 

 

 

 

 

Finnmark Fylkeskommune

Fylkeshuset

9815  VADSØ

 

 

 

Deres ref:

Vår ref:

Saksbeh:

Arkivkode:

Dato:

 

2015/455-1453/2016

Charles Hansen

Tlf: 90018036

N01

17.04.2016

 

 

 

 

Uttalelse til høring om Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Nordkapp kommune viser til høring Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029.

I brev av 03.03.16 ber Finnmark fylkeskommune om innspill fra kommunene på fagetatenes forslag til NTP 2018-2029. Nordkapp kommune viser det til våre tidligere brev til Finnmark fylkeskommune;

 

 

Nordkapp kommune ber om at disse legges som grunnlag/innspill mht. transportbehov og infrastrukturinvesteringer i tilknytning videre prosess i fylkeskommunen og behandling av NTP 2018-2029. 

 

Forslag til prioriterringer i forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029:

 

 1. E69 – Skarvbergtunnelen må prioriteres og fremskyves med oppstart senest 2018
 2. E69 – på strekningen Hønsa til Honningsvåg (Nordkapp) bør punktutbedres for å bedre regularitet vinterstid, forbedring av trafikksikkerhet og økt standardheving
 3. E69 bør prioriteres for å imøtekomme framtidige industrietableringer på Veidnes i Nordkapp (Statoil’s planer om en oljeterminal), reiseliv- og fiskerinæringen 
 4. E69 – Olderfjord til Nordkapp – forslag til nytt punkt i NTP med formål om ”Helårsveg til reisemålet Nordkapp”. Dette vil være av stor regional/nasjonal betydning.  
 5. Flyplassen i Honningsvåg – Valan – må få bedre regularitet enn i dag. Det må foretas nødvendige investeringer for utbedringer og teknisk infrastruktur slik at regulariteten økes. Valan flyplass har dårligst regularitet jfr. tidligere rapporter fra Avinor.  
 6. Tunellsikringsarbeider av E69 Nordkapptunnelen og E69 Honningsvågtunnelen må iverksettes som planlagt 
 7. Det må sikres at planlagte havneprosjekter som tidligere har vært spilt inn og vært inne i tidligere NTP/handlingsprogram gjennomføres som planlagt. Dette gjelder fiskerihavnene i Gjesvær, Kamøyvær og Skarsvåg havn
 8. Innseilingen til Veidnes/Sarnesfjorden må sikres slik at framtidig oljeterminal på Veidnes kan tas i bruk 2022.
 9. Fylkesveiene i Nordkapp kommune må prioriteres, herunder nødvendige utbedringer, vegvedlikehold og bygging av gang- og sykkelveger (det vises til tidligere innspill om dette til fylkeskommunen) og om satsing på vedlikehold og drift av fylkesvegene
 10. Det vises til at de økonomiske rammene er avgjørende for hvilke prioriteringer og framdrift man har i gjennomføringen av NTP 2018-2029. Det opereres med fire rammer:  Lav-basis-middels-høy. Det vil være av stor betydning om investeringsrammen blir høyest mulig for gjennomføring av NTP-prosjekter og raskest mulig framdrift av disse i Finnmark fylke.
 11. Nordkapp kommune registrerer at det er fokus på kost/nytte i prosjektene og sikkerhet, behov og miljø. Dette er en modell som passer i områder med stor aktivitet og nært de store befolkningssentra (storbyene), men en dårlig modell for distriktene og Finnmark fylke. Finnmark har store arealer og et tynt befolkningsgrunnlag, men samtidig en viktig netto bidragsyter for staten Norge næringsmessig; reiseliv, fiskeri/oppdrett, reindrift, petroleum (olje og gass) og gruveindustri.      
 12. Det vil være av stor næringsmessig betydning om snuhavnprosjektet i Porsanger (Lakselv) realiseres. Videre vil Banak flyplass sin rolle som storflyplass og viktigheten av at denne opprettholdes/videreutvikles og vil være av stor betydning for reiselivet i Finnmark og for fiskeeksport til utlandet. Flyplassen vil i tillegg være sentral sikkerhetsmessig i en beredskapssammenheng og en viktig premiss for videreutvikling av petroleumsnæringen i Barentshavet og Finnmark fylke.   

 

 

 

 

 

 

Med hilsen

Nordkapp kommune

 

 

Charles Hansen

Rådmann

 

 

 

 

Kopi: ordfører, h e r